Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Członkowie

« powrót

2012-10-01

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku została powołana do życia przez Fundatora - Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju. Zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23.04.2009 roku. Fundacja kontynuuje ideę oraz działalność Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego funkcjonującego w strukturach Fundatora od 1999 roku.


Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku jest niezależną, nie nastawioną na zysk, apolityczną organizacją filantropijną, której celem jest rozwój społeczny oraz poprawa, jakości życia społeczności powiatu leżajskiego i terenów przyległych.

W latach 1999-2011 najpierw Fundusz Lokalny a od roku 2009 Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku zgromadziła i przekazała lokalnej społeczności kwotę 923 150,00 zł w postaci grantów (482 000,00 zł) oraz stypendiów (441 150,00 zł).

Dzięki tym środkom pomocą w formie stypendiów objętych zostało 517 zdolnych i aktywnych uczniów szkół średnich oraz gimnazjalnych a także studentów. Wsparcie na realizację 226 projektów o charakterze społecznym otrzymały lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców.
 

Misja Fundacji

Misją Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców regionu w różnych dziedzinach życia społecznego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i efektywną dystrybucję środków finansowych oraz podejmowanie innych inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku jest otwarta na współpracę, dzieli się posiadaną wiedzą z lokalnym środowiskiem oraz innymi organizacjami działającymi w regionie, w kraju oraz poza jego granicami.

Fundacja Fundusz Lokalny w swoich działaniach kieruje się dobrem społecznym mieszkańców terenu na obszarze działania, przedkładając je nad wszelkie jednostkowe interesy i cele. Fundacja jest niezależna i nie podlega wpływom organizacji politycznych, rządowych czy samorządowych.
 

Cel działania

Celem Fundacji jest rozwój społeczny oraz poprawa, jakości życia społeczności powiatu leżajskiego i terenów przyległych. Fundacja realizuje swój cel poprzez finansowanie, podejmowanie, rozwijanie i promocję inicjatyw, postaw i działań w następujących obszarach:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. działalność charytatywna,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 4. ochrona i promocja zdrowia,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 11. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 12. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 14. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 15. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 17. ratownictwo i ochrona ludności,
 18. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 19. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 20. promocja i organizacja wolontariatu,
 21. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe.

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku
ul. Targowa 9
37-300 Leżajsk
tel/fax.: 17 242 79 08
e-mail:fundacja@lsr.pl
http://www.fundacja.lsr.pl


KRS 0000328376
NIP 816-167-19-33
Volkswagen Bank Polska SA konto nr: 37 2130 0004 2001 0494 5770 0001

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75