Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Członkowie

« powrót

2012-10-01

Stowarzyszenie "Czajnia"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Czajnia – „została przekazana do użytkowania w 1895 r. Początkowo, jak sama nazwa wskazuje była to herbaciarnia. W okresie międzywojennym służyła jako dom teatralny. Była to scena dla teatrów miejscowych i przyjezdnych. Służyła również za poczekalnię autobusową(...).” Później budynek był używany jako świtlico – kawiarnia.
Tyle historii.

W swojej działalności chcemy przywrócić nie tylko ciekawą tomaszowską nazwę, ale przede wszystkim chcielibyśmy przywrócić klimat. Nie rościmy sobie żadnych praw do miejsca, które dzisiaj jest w rękach prywatnych, ale chcielibyśmy otworzyć płaszczyznę spotkania drugiego człowieka niezależnie od tego kim on jest, poznać jego sposób postrzegania rzeczywistości. Bardzo ważne miejsce w naszej działalności zajmuje młodzież, która chcemy wspierać w jej rozwoju i umożliwiać podejmowanie ciekawych inicjatyw.
Wszystko co chcemy robić mieści się w tym jednym słowie – Czajnia.

 

I. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, resocjalizacyjnej, rehabilitacyjnej.
2. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
3. Działanie zmierzające do zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i  młodzieży.
4. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych przemocą domową oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
5. Pomoc ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
6. Przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego.
7. Działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
8. Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.
9. Działanie na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa m.in. poprzez  podejmowanie dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego,  międzynarodowego.
10. Działania na rzecz zachowania i promocji dorobku mniejszości narodowych.
11. Promocja kultury chrześcijańskiej.
12. Animowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadczenie poradnictwa  obywatelskiego
13. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz   społeczności lokalnej.
14. Działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zawodowego i  przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie wśród grup zagrożonych  wykluczeniem
15. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska
II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Promocję i organizację wolontariatu.
2. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych.
3. Organizowanie festynów, koncertów, wystaw, zlotów, pokazów, itp.
4. Organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wykładów, pogadanek itp.
5. Prowadzenie świetlicy środowiskowej, poradni, telefonu zaufania, kawiarenki,  kolonii, obozów, rajdów, zielonych szkół itp.
6. Redagowanie i wydawanie pism, gazetek, ulotek oraz prowadzenie rozgłośni              radiowej.
7. Rozwijanie różnych form działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym  prawem.
III. Szczegółowe cele i zadania Stowarzyszenia określają roczne i wieloletnie programy działania opracowywane przez Prezesa i uchwalane przez Zgromadzenie Ogólne.

 

 

 
Kontakt
Adres:
ul. Lwowska 52 (przy parafii pw. NSPJ)
Tomaszów Lubelski
Lubelskie
22-600

Telefon: 084-664-13-40
  http://www.czajnia.pl

Informacje: czajnia@o2.pl, www.czajnia.pl

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75