Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Członkowie

« powrót

2020-08-07

Projekt Lokalna Fundacja Filantropijna

Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt"

Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt" powstała dzięki zapałowi i prężnym działaniom członków dwóch kwidzyńskich organizacji pozarządowych:
Kwidzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego i Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Ekologicznych "Eko - Inicjatywa"
oraz pomocy "Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce".

Misja - Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt"

Pomagamy ludziom realizować ciekawe pomysły, tak aby w przyszłości ludzie "MOGLI POMÓC SOBIE SAMYM" Obszarem naszego działania jest powiat kwidzyński. Szczególnie interesuje nas wspieranie aktywności w gminach wiejskich powiatu. Misją naszej Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez: - określenie i zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb społecznych, - uzyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy na cele charytatywne w dziedzinie rozwoju kultury i zachowania tradycji, edukacji, ochrony środowiska, zdrowia, sportu, bezpieczeństwa i aktywizacji mieszkańców.

 

Obszary działań - Lokalnej Fundacji Filantropijnej "Projekt"

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca 

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Nauka, kultura, ekologia 

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna 

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie organizacji pozarządowych

Wspieranie organizacji pozarządowych - obszary wsparcia: 

- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Wsparcie finansowe, w tym pożyczki

Wspieranie organizacji pozarządowych - sposoby wsparcia: 

- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe 
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań 
- szkolenia, warsztaty, konferencje

Tożsamość, tradycja narodowa 

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

« powrót

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75