Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Federacja / Statut

STATUT

związku stowarzyszeń i fundacji pod nazwą:

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce

z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej


Niniejszy statut ustanawia Federację Funduszy Lokalnych w Polsce. Federacja ta stanowi kontynuację Sieci Funduszy Lokalnych, założone przez pierwsze polskie fundusze lokalne w 2001 roku. Podstawowym celem Sieci było wspieranie rozwoju nowej formy organizacji charytatywnych – funduszy lokalnych. Cel ten będzie kontynuowany przez Federację, a sześcioletni dorobek Sieci posłuży rozwojowi tej szlachetnej idei.


Rozdział I


Postanowienia ogólne

§ 1.

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - zwana dalej FFL - posiada osobowość prawną.

§ 2.

Nazwa związku stowarzyszeń i fundacji oraz symbol są prawnie zastrzeżone.

§ 3.

FFL działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów FFL może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.

FFL opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie niektórych zadań osobom trzecim.

§ 5

FFL może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.

FFL może przystępować jako członek zbiorowy do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji obywatelskich krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele są zbliżone do celów statutowych FFL.

§ 7

FFL działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.


Rozdział II

Cele i sposoby działania FFL

§ 8.

Celem FFL jest promocja filantropii oraz rozwój funduszy lokalnych w Polsce.

§ 9.

1. FFL realizuje swoje cele poprzez:

1.1. Działalność organizacji członkowskich FFL w zakresie:

1.1.1. realizacji programów w zakresie rozwoju lokalnego,

1.1.2. wspierania działań na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej, zamieszkującej określony w statucie funduszu obszar geograficzny,

1.1.3. realizacji programów grantowych i stypendialnych,

1.1.4. rozeznawania potrzeb lokalnych,

1.1.5. rozeznawania potrzeb darczyńców,

1.1.6. wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich,

1.1.7. działalności edukacyjnej,

1.1.8. integrowania społeczności lokalnych,

1.1.9. tworzenia stabilnego źródła finansowania w postaci kapitału żelaznego.

1.2. Merytoryczne i metodyczne wspieranie działalności organizacji członkowskich.

1.3. Reprezentowanie interesów członków wobec innych partnerów społecznych (administracji publicznej, darczyńców, biznesu, mediów).

1.4. Działania w zakresie integracji europejskiej, nawiązywania współpracy i wymianę doświadczeń ze społecznymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.

1.5. Promocję działań obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.

1.6. Działalność wydawniczą.

1.7. Inne działania zmierzające do realizacji założonego celu.

2. FFL może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.


Rozdział III

Członkowie FFL, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Sieci FL dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 11.

1. Członkami zwyczajnymi FFL są organizacje pozarządowe (fundusze lokalne) realizujące cele FFL poprzez prowadzenie działalności, o której mowa w § 9 ust.1. oraz spełniające standardy określone przez Walne Zgromadzenie. Jedna osoba fizyczna może reprezentować w FFL tylko jednego członka.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością FFL, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w FFL przez swojego przedstawiciela. Jedna osoba fizyczna może reprezentować w FFL tylko jednego członka.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, także zagraniczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla FFL, lub która swoim autorytetem może wspomóc FFL w realizacji jej celów.

  1. Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie pisemnej deklaracji.§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz FFL,

1.2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz FFL,

1.3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu,

1.4 korzystania z wszelkiego rodzaju materiałów, urządzeń oraz pomocy FFL na Zasadach określonych przez Zarząd.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

2.1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,

2.2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz FFL,

2.3. czynnego uczestniczenia w pracach FFL,

2.4. dbałości o dobre imię FFL.

§ 13.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada pozostałe prawa określone w § 12 ust.1

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach FFL.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust.2

§ 14

1. Członkowie honorowi nie posiadają prawa wyborczego.

§ 15.

1. Członkostwo w FFL ustaje na skutek:

1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do FFL, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie wobec FFL,

1.2. utraty osobowości prawnej przez członka,

1.3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub realizacją innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

1.4. skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub działania na szkodę FFL,

1.5. wykluczenie na skutek niespełnienia standardów.

2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. 3-4 orzeka Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu podając przyczyny skreślenia.


Rozdział IV

Organy FFL

§ 16.

1. Władzami FFL są:

1.1. Walne Zgromadzenie Członków,

1.2. Zarząd,

1.3. Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zgromadzenie może powoływać inne komisje do realizacji zadań statutowych.

§ 17.

1. Kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej FFL trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 19.

W przypadku ustąpienia członka władz, skreślenia lub utraty osobowości prawnej przez organizację, której członek zasiada we władzach w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 20.

Pierwszy skład władz FFL wybiera zebranie założycielskie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.


Walne Zgromadzenie Członków

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą FFL.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

2.1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni reprezentowani przez pisemnie wskazanego pełnomocnika organizacji członkowskiej,

2.2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

3. Osoba będąca pełnomocnikiem organizacji członkowskiej musi być członkiem władz tej organizacji.

4. Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

3.1. z własnej inicjatywy,

3.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.3. na wniosek 1/3 członków zwyczajnych FFL.

  1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

  2. Walne Zebranie może podejmować uchwały w trybie głosowania korespondencyjnego:

a) o poddaniu projektu uchwały głosowaniu korespondencyjnemu decyduje Zarząd,

b) głosowanie w trybie korespondencyjnym jest jawne,

c) projekt uchwały lub projekty uchwał, które mają być głosowane w trybie korespondencyjnym, podlega ogłoszeniu lub doręczeniu Członkom (osobiście albo za pośrednictwem poczty),

d) do ogłoszenia lub korespondencji zawierającej projekt uchwały (projekty uchwał), o którym mowa w pkt. c, dołącza się kartę do głosowania oraz pouczenie zawierające informacje o sposobie głosowania,

e) karta do głosowania winna umożliwiać zidentyfikowanie głosującego członka,

f) głosy oddaje się poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej, podany w korespondencji dotyczącej głosowania, karty do głosowania albo poprzez dostarczenie wypełnionej karty do głosowania do siedziby Stowarzyszenia (osobiście albo za pośrednictwem poczty). O dacie oddania głosu decyduje data wpływu na adres poczty elektronicznej lub data dostarczenia do siedziby Stowarzyszenia,

g) głosowanie trwa, co najmniej 7 dni od daty ogłoszenia projektu uchwały. O czasie głosowania decyduje Zarząd,

h) zliczenia głosów dokonuje Zarząd, który ogłasza wyniki głosowań,

i) za dzień podjęcia uchwał uważa się dzień ogłoszenia, o którym mowa w pkt. h.


§ 23.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmian,

2. uchwalanie regulaminów władz,

3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. wydawanie opinii dotyczących kandydatów na Dyrektora Sekretariatu FFL,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. ustalanie wysokości składek członkowskich,

7. opracowywanie kierunków i priorytetów działania,

8. powoływanie zespołów tematycznych w celu lepszej realizacji zadań FFL,

9. przygotowywanie założeń do stanowisk FFL w kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego i FFL,

10. opracowywanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy członkami FFL, jak również FFL z innymi partnerami,

11. przyjmowanie budżetu FFL,

12. udzielanie absolutorium Zarządowi,

13. przyjmowanie, skreślanie z listy członków FFL,

14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu FFL i przeznaczeniu jego majątku,

15. określenie standardów członka zwyczajnego FFL.


Zarząd

§ 24.

1. Zarząd reprezentuje FFL na zewnątrz i kieruje jej działalnością.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i członków wybranych spośród pełnomocników członków zwyczajnych.

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 25.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2. wypracowywanie jednolitego stanowiska FFL w kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego i FFL,

3. czynny udział w komisjach tematycznych,

4. opracowywanie budżetu FFL,

5. przedstawianie wniosków o skreślenie z listy członków FFL,

6. przygotowywanie regulaminów przewidzianych w statucie,

7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8. zawierania umów w imieniu FFL,

9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

10. zatrudnianie pracowników, w tym Dyrektora Biura FFL.

§ 26.

1. Dla realizacji zadań statutowych Zarząd powołuje Biuro FFL.

2. Biuro podlega Zarządowi.

3. Pracę Biura reguluje odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd.


Komisja Rewizyjna

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem FFL powołaną do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jej działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 28.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności FFL,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom FFL,

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 29.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach FFL.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 30.

W przypadkach określonych w § 28 pkt. 3 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


Rozdział V

Majątek

§ 31.

Majątek FFL stanowią fundusze pieniężne, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe.

§ 32.

1. Źródłami powstania majątku są:

1.1. składki członkowskie,

1.2. darowizny,

1.3. dotacje, w tym z budżetu publicznego dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

1.4. środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów,

1.5. wpływy z loterii i zbiórek publicznych,

1.6. dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

1.7. inne środki finansowe,

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

3. Fundusze FFL użyte mogą być wyłącznie na realizację celów statutowych.

4. FFL prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33.

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych FFL wymagane są podpisy Prezesa lub wiceprezesa i członka Zarządu lub innej upoważnionej osoby.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa i Dyrektora Biura.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie FFL

§ 34.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu FFL przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Majątek rozwiązanej FFL zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany na rzecz innej organizacji, której założenia i cele są najbardziej zbliżone do zadań i celów FFL.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 35.

W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).


Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75