Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Standardy F.L.

Standardy działania Funduszu Lokalnego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1

Fundusz Lokalny jest niezależną, apolityczną, nie nastawioną na zysk organizacją filantropijną. Fundusz zabiega o środki finansowe od różnych darczyńców (indywidualnych i instytucjonalnych), inwestuje je i buduje tzw. kapitał żelazny, a dochody z zainwestowanego kapitału przeznacza na wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Fundusz zaspokaja określone potrzeby lokalne mieszkańców poprzez m.in. programy stypendialne pomagające dzieciom i młodzieży z rodzin niezamożnych w rozwijaniu ich talentów, programy, akcje i kampanie edukacyjne służące rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

&2

FL wspiera działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej, zamieszkującej określony w statucie obszar geograficzny.

&3

Beneficjentami FL są organizacje pozarządowe, szkoły, domy kultury, kluby, rady sołeckie, grupy mieszkańców, wolontariuszy, stypendystów.

&4

FL zna problemy i potrzeby swojego środowiska i rozwiązuje je poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych w zakresie: oświaty, edukacji i wychowania, ekologii, kultury, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa obywateli oraz inne działania ważne dla społeczności lokalnej i darczyńców.

&5

FL jako lider w swoim społeczeństwie współpracuje z wieloma partnerami: władzami lokalnymi, biznesem, organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, mediami, ekspertami, działaczami lokalnymi.

&6

FL jest organizacją przygotowaną na zaspokajanie bieżących oraz przyszłych potrzeb społeczności lokalnej, w tym celu nieustannie powiększa swój kapitał żelazny.

 

II. FORMA PRAWNA I NAZWA

&7

FL jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działającą w formie prawnej fundacji lub stowarzyszenia. W okresie przejściowym, ale nie dłużej niż 3 lata od utworzenia FL, może funkcjonować jako wyodrębniony projekt innej organizacji lokalnej.

&8

FL działa zgodnie ze swoim statutem, ustawą o stowarzyszeniach lub fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i wszystkimi innymi aktami prawa polskiego i europejskiego.

&9

FL ma jasno określoną misję, geograficzny obszar funkcjonowania i cele działania.

 

& 10

W nazwie organizacji występują słowa „fundusz lokalny” i określenie geograficzne zasięgu działania.

 

III.             STRUKTURA ORGANIZACYJNA

& 11

1.      W Funduszu Lokalnym zarejestrowanym jako fundacja, najważniejszym organem jest Rada, która reprezentuje darczyńców i społeczność lokalną, określa strategię, planuje i kontroluje działania Funduszu, zatwierdza sprawozdania roczne, wybiera Zarząd, dokonuje samooceny, aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy i zasobów, współpracuje z Zarządem i biurem. Rada Funduszu składa się z kilkunastu osób, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 30 osób. Funkcjonowanie Rady określa regulamin.

2.      W Funduszu Lokalnym zarejestrowanym jako stowarzyszenie, najważniejszym organem jest Walne Zebranie, które reprezentuje darczyńców i społeczność lokalną, określa strategię, planuje działania, wybiera Zarząd i aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy i zasobów, zaś funkcje kontrolne i nadzorcze sprawuje Komisja Rewizyjna.

& 12

Członkowie Rady Fundacji, Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i innych Komisjipełnią funkcję bez wynagrodzenia oraz dbają o to, by nie zachodził konflikt interesów.

& 13

Kadencyjność Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej określona jest w statucie organizacji.

& 14

FL dla sprawnego działania wyłania komisje np. grantowe, stypendialne, fundraisingowe, marketingowe, finansowe lub okresowe grupy zadaniowe. Komisje mogą być stałe, okresowe lub jednorazowe. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady FL.

& 15

1.      Zarząd FLjest organem kolegialnym, składającym się z 3-9 osób, odrębnym od Rady Funduszu i Komisji Rewizyjnej i kieruje całokształtem jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Zarząd FL zarządza majątkiem, przyjmuje darowizny, subwencje, spadki i zapisy, prowadzi księgę darowizn, zatrudnia pracowników, nadzoruje prace biura FL, sporządza i upowszechnia roczne sprawozdanie z działalności FL.

& 16

1.      FL dla sprawnej obsługi darczyńców i realizacji zadań statutowych, zatrudnia pracowników etatowych (co najmniej 1 osobę w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz osoby w ramach umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

2.      Osoby zatrudnione w FL powinny ukończyć niezbędne szkolenia i na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje. W obsłudze biura FL mogą pomagać wolontariusze.

3.      Fundusz posiada wyodrębniony lokal, biuro do prowadzenia działalności.

4.      Biuro FL powinno być wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy, telefon, komputer z połączeniem do Internetu. 

5.      Biuro zajmuje się obsługą Zarządu, Rady Funduszu i Komisji Rewizyjnej.

 

 

IV.             KAPITAŁ ŻELAZNY

& 17

1.      Kapitał żelazny to darowizny i inne wpływy finansowe połączone w jedną pulę, która następnie jest inwestowana celem przyniesienia dochodu. Dochód przeznaczony jest na reinwestycję, pokrycie kosztów administracyjnych i statutowych FL.

2.      Fundusz Lokalny powinien dysponować kapitałem żelaznym w kwocie nie mniejszej niż 50.000 zł.

3.      Kapitał żelazny jest nienaruszalny i stale powiększany. Roczny przyrost kapitału żelaznego FL powinien być nie mniejszy niż 3%.

 

V.                WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

& 18

FL rozpoznaje problemy i potrzeby społeczności lokalnej, a w rozwiązaniu tych problemów i przeciwdziałaniu niekorzystnym zjawiskom współpracuje z: samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, biznesem, instytucjami publicznymi, w tym ze szkołami, domami kultury, bibliotekami, klubami, radami sołeckimi, a także z doradcami i ekspertami.

 

VI.             REALIZACJA DZIAŁAŃ STATUTOWYCH

& 19

1.      FL  realizuje swoje cele statutowe poprzez przeprowadzenie otwartych konkursów grantowych, stypendialnych, a także poprzez realizację własnych projektów i programów.

2.      Na finansowanie działalności statutowej FL przeznacza rocznie kwotę w wysokości co najmniej 5% kapitału żelaznego.

3.      Ogłoszenia w sprawie organizacji konkursów, odpowiednie regulaminy oraz sprawozdania z działalności podawane są do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej FL.

&20

FL może realizować własne projektydofinansowywane ze środków zewnętrznych (fundusze europejskie, organizacje grantodawcze) pod warunkiem, że są to projekty zgodne z misją Funduszu.

& 21

Fundusz Lokalny na bieżąco współpracuje z lokalnymi mediami. Wszystkie istotne informacje dotyczące FL zamieszczane są na aktualizowanej na bieżąco stronie internetowej.

 

VII.          OBSŁUGA DARCZYŃCÓW

& 22

1.      FL zgodnie z wolą Darczyńcy tworzy i obsługuje wiele różnorodnych, niezależnych od siebie funduszy składowych np.:

b.      Fundusz celowy– darczyńca określa cel darowizny,

c.       Fundusz z doradztwem darczyńcy– darczyńca uczestniczy w obradach komisji sugerując cele przeznaczenia,

d.      Fundusz dziedzinowy– darczyńca wspiera obszar działań, np. związanych z ochroną środowiska, zdrowia, etc.

e.       Fundusz imienny( osób fizycznych, firm, organizacji).

f.       Fundusze wieczyste

2.      Fundusze składowe muszą wspierać cele statutowe FL.

& 23

W działania fundraisingowe FL powinni być zaangażowani wszyscy członkowie, a w szczególności Rada i Zarząd oraz wszyscy pracownicy biura, przyjaciele i wolontariusze.

& 24

FL prowadzi bardzo różne i zmienne w czasie metody fundraisingowe (m.in. odpisy podatkowe, odpisy od pensji, bale charytatywne, zbiórki publiczne, loterie, aukcje, oraz składanie aplikacji).

& 25

Każda darowizna winna być odnotowana w księdze darczyńców oraz niezwłocznie pokwitowana pisemnie.

& 26

Stali darczyńcy oraz oferujący duże kwoty winni być traktowani ze szczególnym szacunkiem. Jeżeli darczyńca wyrazi wolę pozostania anonimowym, należy jego wolę bezwzględnie uszanować.

& 27

FL może przyjmować darowizny pieniężne, polisy ubezpieczeniowe, nieruchomości, zapisy testamentowe i inne. Fundusz Lokalny może też przyjmować darowizny rzeczowe związane z prowadzeniem działalności – nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń biurowych i sprzętu, przekazanie przedmiotów i artykułów na aukcje i prowadzenie imprez dobroczynnych.

 

VIII.    WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZAMI LOKALNYMI W POLSCE

I NA ŚWIECIE

& 28

1.      FL współpracują ze sobą w celu wymiany informacji i doświadczeń dot. funkcjonowania funduszy, realizacji wspólnych programów, wymiany międzynarodowej, organizowania wspólnych szkoleń i podejmowania działań służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

2.      Polskie Fundusze Lokalne reprezentuje Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce.

 

IX.           CZŁONKOSTWO W FEDERACJI FUNDUSZY LOKALNYCH W POLSCE

&29

1.      Do FFL zostaną przyjęte Fundusze lokalne oraz organizacje pełniące funkcje Funduszy Lokalnych, które zadeklarują spełnienie wszystkich standardów FL w okresie 2 lat.

2.      Okresowej weryfikacji spełniania standardów przez Fundusze Lokalne dokona Zarząd Federacji Funduszy Lokalnych.

3.      Fundusze Lokalne, które nie spełnią wszystkich standardów w zadeklarowanym okresie, mogą zostać usunięte z FFL. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce.

 

JAK CHRONIMY WASZE DANE - RODO

Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta:
BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. Wojska Polskiego 18
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 644 22 44
e-mail: federacja@ffl.org.pl

KRS 0000301924
NIP 984-018-60-75