Standardy

Funduszy Lokalnych zrzeszonych w Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce

 • Jakość

 • Spójność

 • Wiarygodność

STANDARDY FUNDUSZY LOKALNYCH

Celem opracowanych standardów Funduszy Lokalnych jest określenie reguł i zasad działania organizacji zrzeszonych w Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce, służących zapewnieniu jakości tych działań oraz ułatwieniu funkcjonowania Federacji, aby mogła działać sprawnie i przejrzyście.

W dokumencie używa się skrótu „FFL” w odniesieniu do Federacji Funduszy Lokalny w Polsce oraz „FL” w odniesieniu do organizacji będących lub chcących stać się Funduszami Lokalnymi.

Nowe standardy Funduszy Lokalnych powstały w efekcie ewaluacji dotychczas funkcjonujących dokumentów, analizy przykładów zaczerpniętych od innych organizacji w kraju i za granicą, badań ankietowych i spotkań warsztatowych przeprowadzonych wśród członków FFL. Analiza zebranych informacji pozwoliła na określenie najbardziej pożądanych cech charakteryzujących organizacje członkowskie Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce.

Dokument ten został pomyślany tak, aby był elastyczny i uwzględniał różnorodność organizacji. Wypracowane standardy są więc drogowskazem i programem edukacyjnym, mają pomagać, a nie utrudniać działania. Ich zadaniem jest budować jakość i spójność, wiarygodność w oczach partnerów, darczyńców i odbiorców działań. Dokument ma pomagać obrać właściwy kierunek nowym organizacjom członkowskim oraz wspierać te, które działają długo – aby nie zapomniały o swoich fundamentach.

Określone standardy identyfikują obecnych członków FFL. Organizacje chcące dołączyć do FFL, nie spełniające zapisanych standardów, powinny je wdrożyć w okresie do trzech lat.

 1. FL jest niezależną, apolityczną, nie nastawioną na zysk organizacją filantropijną.
 2. FL realizuje i wspiera działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej, zamieszkującej określony w statucie organizacji obszar geograficzny.
 3. FL rozpoznaje problemy i potrzeby lokalnej społeczności i realizuje działania zmierzające do rozwiązywania tych problemów. 
 4. FL realizuje interes społeczny, wznosząc go ponad partykularne interesy i cele. Kieruje się zasadami bezstronności, otwartości, różnorodności kierunków działania oraz publicznej odpowiedzialności.
 5. Dla realizacji swoich celów FL współpracuje z partnerami: samorządem lokalnym, instytucjami publicznymi, przedstawicielami biznesu, innymi organizacjami pozarządowymi, działaczami lokalnymi, mediami, a także doradcami i ekspertami.
 6. FL dba o przejrzystość i jawność swoich działań, w tym celu udostępnia sprawozdania z działalności zawierające informacje organizacyjne i finansowe.
 1. FL działa w formie prawnej fundacji, stowarzyszenia lub spółki non-profit. 
 2. FL działa zgodnie ze swoim statutem, właściwymi ustawami o organizacjach, ustawą o działalności pożytku publicznego oraz innymi aktami prawa polskiego i europejskiego.
 3. FL ma jasno określoną misję, geograficzny obszar funkcjonowania i cele działania.
 4. FL kierowany jest przez władze składające się w większości z osób zamieszkujących obszar geograficzny obsługiwany przez fundusz i reprezentujących cele działalności funduszu.
 5. Dla celów swojej działalności FL posiada właściwe procedury i regulaminy.
 6. FL dla sprawnej obsługi darczyńców i skutecznej realizacji zadań statutowych zatrudnia pracowników lub korzysta z udokumentowanej pracy wolontariuszy.
 7. FL posiada wyodrębniony lokal swojej siedziby, w którym mieści się biuro do prowadzenia działalności. Biuro FL powinno być wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji działań, komunikacji z interesariuszami i obsługą projektów.
 8. FL posiada działający telefon kontaktowy i e-mail. 
 9. FL posiada własną stronę internetową i media społecznościowe.
 10. FL posiada własną i rozpoznawalna identyfikacje wizualną, w tym logotyp zamieszczany we wszystkich materiałach.
 1. FL może pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł. 
 2. Majątek i dochody FL mogą stanowić, w szczególności: dotacje, granty, środki unijne, darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek publicznych i akcji crowdfundingowych, dochody z majątku ruchomego i nieruchomości, zyski z inwestycji finansowych, odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z działalności gospodarczej.
 3. Dochody FL przeznaczane są na działalność statutową oraz budowanie kapitału żelaznego.
 4. Kapitał żelazny to wpływy finansowe połączone w jedna pulę, która jest zabezpieczona i inwestowana celem przyniesienia dochodów. Dochód przeznaczany jest na reinwestycję lub pokrycie kosztów administracyjnych i statutowych FL. Kapitał żelazny stanowi komponent permanentny i zabezpiecza trwanie FL w czasie.
 5. FL powinien dysponować kapitałem żelaznym w kwocie nie mniejszej niż 20 000 zł.
 6. Kapitał żelazny powinny stanowić wydzielone i zabezpieczone uchwałą środki finansowe, które są nienaruszalne, a także powiększane, w miarę możliwości finansowych organizacji.
 7. FL może tworzyć i obsługiwać wiele różnorodnych, niezależnych od siebie funduszy składowych. Przykładami funduszy składowych są: fundusz celowy, fundusz imienny, fundusz dziedzinowy, fundusz wieczysty.
 8. FL zachęca darczyńców do częściowego lub pełnego udziału w funduszach składowych oraz permanentnych, w ten sposób tworząc szansę dla długotrwałego wpływu na rozwiązywanie potrzeb społecznych.
 9. FL zarządza komponentem permanentnym sprawnie i rozważnie.
 10. FL prowadzi różne metody fundraisingowe i pozyskuje środki finansowe z co najmniej 2 różnych źródeł.
 1. FL realizuje swoje cele statutowe poprzez opracowywanie własnych projektów i programów, realizacje zadań zleconych oraz uczestnictwo w zewnętrznych programach grantowych.
 2. FL posiada doświadczenie w realizacji zadań zleconych dofinansowanych ze środków publicznych lub projektów grantowych dofinansowanych przez zewnętrzne organizacje.
 3. Ogłoszenia w sprawie realizowanych działań, odpowiednie regulaminy oraz sprawozdania z działalności podawane są do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej  FL.
 4. FL wpiera samoorganizację społeczną poprzez mechanizmy dające szansę obywatelom do udziału w pozyskiwaniu środków finansowych oraz planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących programów i działań organizacji.
 5. FL nie ogranicza się do wspierania jednostkowej sprawy lub interesów danej grupy. FL oferuje wsparcie szerokiemu spektrum inicjatyw i organizacji z różnych obszarów i uwzględnia w swojej działalności grupy społecznie marginalizowane.
 6. FL zachęca darczyńców do wspierania działań dobroczynnych w formie finansowej, rzeczowej oraz pozyskiwania innych darczyńców mogących włączyć się w ideę filantropii lokalnej. FL pomaga darczyńcom formułować i osiągać ich filantropijne cele, dopasowując ich zainteresowania do potrzeb społecznych.
 7. FL oferuje elastyczne mechanizmy dla udziału zarówno darczyńców jak i wolontariuszy, pozwalając na wszechstronne i aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów społecznych.
 8. Organizacja posiada stałych partnerów lub darczyńców
 9. FL chroni informacje dotyczące darczyńców, beneficjentów działań oraz osób zaangażowanych w działalność organizacji, stosując obowiązujące przepisy prawa, w tym o ochronie danych osobowych.
 1. Polskie Fundusze Lokalne zrzesza i reprezentuje FFL.
 2. W ramach FFL organizacje członkowskie współpracują ze sobą w celu wymiany informacji i doświadczeń. Współpraca dotyczy funkcjonowania, realizacji wspólnych programów, wymiany międzynarodowej, organizowania wspólnych szkoleń i podejmowania działań służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 3. W celach weryfikacji i promocji, FL przekazuje istotne wiadomości, zdjęcia, artykuły i inne informacje o swojej działalności do dyspozycji FFL.
 4. FL odpowiada w wymaganym terminie na prośby i inicjatywy Federacji oraz innych funduszy.
 5. Do FFL mogą zostać przyjęte organizacje, które zadeklarują spełnienie standardów FL w okresie do 3 lat. Weryfikacji standardów dokonuje Zarząd FFL.
 6. Decyzję o przyjęciu organizacji do FFL lub usunięciu z FFL podejmuje Zarząd FFL.

Oferujemy wiele różnych sposobów współpracy zarówno dla funduszy lokalnych, partnerów biznesowych i środowiska akademickiego

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.